Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu (e-shopu)

 

1. Základné pojmy

Prevádzkovateľom internetového obchodu je: 

PyroCollection, Slovakia s.r.o.
Duklianska 38
085 01 Bardejov

 

IČO : 45427691

DIČ : 2022986900

IČ DPH : SK2022986900

 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov,  oddiel: Sro, vložka číslo: 22717/P

 

Bankové spojenie ( Slovenská sporiteľňa, a.s. ) :

č.ú.: 0452902574/0900

IBAN : SK8809000000000452902574

SWIFT : GIBASKBX

 

Objednávateľ je osoba, spoločnosť, ktorá si vybrala a zaplatila za služby alebo tovar na stránkach www.party-ohnostroje.sk. Objednávateľ musí v objednávke, resp. pri registrácii presne a pravdivo uviesť adresu doručenia, prípadne iné kontaktné údaje. Objednávka je príkazom pre predávajúceho na realizáciu objednaného tovaru od objednávateľa. Objednávka sa stáva záväznou po jej zadaní do objednávkového systému. V okamihu, keď uskutočníte nákup , automaticky od nás obdržíte  e-mail potvrdzujúci prijatie Vašej objednávky. V e-maily je uvedený nakúpený tovar spolu s cenou  Vášho nákupu.

Zaškrtnutím a súhlasom s obchodnými podmienkami kupujúci prehlasuje, že v prípade objednávky výrobkov kategórie F1 je osobou staršou ako 15 rokov, kategórie F2 staršou ako 18 rokov a v prípade objednávky výrobkov kategórie F3 staršou ako 21 rokov. Bez splnenia týchto podmienok nemôže byť objednávka vybavená a bude stornovaná.

 

2. Ceny

 

Všetky ceny uvedené na našich stránkach sú uvedené s DPH. Konečná cena pre kupujúceho je uvedená v potvrdení objednávky. 

 

3. Dodacie podmienky

 

Objednaný tovar doručujeme do 4 pracovných dní od obdŕžania e-mailu potvrdzujúceho prijatie objednávky. Prevažnú väčšinu tovaru doručujeme do 48 hod. Objednaný tovar zasielame vlastnou dopravou alebo prepravnou službou. K objednávke účtujeme dopravné a balné v sume 4,90 EUR. Pokiaľ Vám objednávka bude musieť byť dodaná vo viacerých balíkoch, dopravné a balné platíte len raz. Pri objednávke nad 100,- EUR dopravné a balné neplatíte. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorenie dodania objednaného tovaru zavinené doručovateľom (prepravnou službou) a za poškodenie zásielky zavinené doručovateľom.

 

4. Platobné podmienky

 

Dobierka: Sumu uhradíte pri preberaní balíka. Za dobierku si účtujeme poplatok vo výške 1,00 EURO. 

Bankový prevod: Sumu zaplatíte vopred na náš bankový účet vedený v Slovenskej sporiteľni, a. s. č.ú.: 0452902574/0900, IBAN: SK88 0900 0000 0004 5290 2574, SWIFT : GIBASKBX . Pri platbe bankovým prevodom tovar odosielame až po pripísaní čiastky na náš účet. Poplatok pri platbe bankovým prevodom je 0,00 EUR.

PayPal: Sumu zaplatíte prostredníctvom aplikácie Paypal. Poplatok pri platbe cez Paypal je 0,00 EUR.

 

5. Práva a povinnosti predávajúceho

 

Predávajúci je povinný vybaviť záväznú objednávku a odoslať a dodať objednaný tovar na adresu kupujúcemu v termíne uvedenom v dodacích podmienkach. Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku alebo je časť v prípade, že nie je schopný tovar dodať v požadovanom množstve. V takom prípade je povinný kupujúceho o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu informovať na jeho e-mailovú adresu resp. telefón. V prípade, že kupujúci zaplatil časť alebo celú kúpnu sumu, bude mu táto čiastka bezodkladne prevedená späť na účet kupujúceho. Každý výrobok má na obale uvedený návod na použitie, taktiež pokyny na používanie sú uvedené v maily potvrdzujúcom prijatie objednávky. V prípade akýchkoľvek nejasností s používaním výrobkov, môžete kontaktovať info linku na: 0911958567.

6. Práva a povinnosti kupujúceho, poučenie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

Kupujúci je povinný uviesť v objednávkovom formulári všetky položky označené predávajúcim ako povinné. Kupujúci je povinný odobrať objednaný tovar a zaplatiť celkovú sumu, ktorá mu bola oznámená ešte pred odoslaním záväznej objednávky. Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zistených vadách. Pri reklamácií sa riadi reklamačným poriadkom predávajúceho. V súlade s ustanovením § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. spotrebiteľ je oprávnený aj bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku , alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpením od zmluvy sú zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. Spotrebiteľ je povinný v odstúpení od zmluvy uviesť všetky uvedené údaje vo formulári na odstúpenie od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu nie je možné v prípade, ak bude vrátený tovar neúplný a poškodený. 

Formulár na odstúpenie od zmluvy

 

7. Bezdôvodné neprebratie zásielky (objednávky)

 

Za bezdôvodné neprevzatie zásielky je automaticky považovaná taká zásielka, ktorú dopravca vráti s tým, že ju zákazník neprevzal v úložnej dobe, alebo jej prevzatie bezdôvodne odmietol. V takomto prípade bude zákazníkovi fakturovaný poplatok za vzniknuté náklady spojené s dopravou neprevzatej zásielky vo výške skutočných vzniknutých nákladov na dopravu neprevzatej zásielky.

 

8. Reklamačné podmienky

 

Ak kupujúci zistí po prevzatí tovaru, že tovar má vady, je povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť predávajúcemu. Pri podaní reklamácie je nutné predložiť:

-          reklamovaný tovar,

-          kópiu predajného dokladu (faktúra),

-          stručný popis závady.

Predávajúci rozhodne o reklamácií najneskôr do 3 pracovných dní od podania reklamácie a vyrozumie o tom kupujúceho zaslaním e-mailu, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak.

Ako oprávnenú nemožno uznať reklamáciu tovaru, ktorého vady vznikli:

-          neodborným použitím,

-          mechanickým poškodením alebo opotrebením,

-          živelnými pohromami,

-          inými vonkajšími vplyvmi.

V prípade, že reklamácia bude uznaná ako oprávnená, zaistí predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 20 dní odo dňa uplatnenia reklamácie výmenu tovaru, prípadne vrátenie peňazí.

V prípade, ak spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, vybavenia jeho reklamáciu,  alebo  sa  domnieva,  že  dodávateľ  porušil  jeho  práva,  má spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia  sporu subjektu alternatívneho riešenia sporu podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príslušným  subjektom  na  alternatívne  riešenie  spotrebiteľských  sporov je:

1.  Slovenská  obchodná  inšpekcia,  ktorú  je  možné  za  uvedeným  účelom kontaktovať  na  adrese  Ústredný  inšpektorát  SOI,  Odbor  medzinárodných vzťahov a ARS, Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava, alebo elektronicky na ars@soi.sk, alebo adr@soi.sk, alebo

2. Iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho  riešenia  sporov  vedenom  Ministerstvom  hospodárska Slovenskej republiky (zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov/146987s), pričom spotrebiteľ (klient) má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti.

3. Spotrebiteľ môže  na  podanie  návrhu  na  alternatívne  riešenie  svojho spotrebiteľského  sporu  použiť  online  platformu  pre  alternatívne  riešenie sporov, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.html. Viac  informácií  o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov nájdete na internetovej stránke Slovenskej  obchodnej  inšpekcie: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.

Návrh na začatie alternatívneho riešenia

 

9. Ochrana osobných údajov

 

ZÁSADY OCHRANY SÚKROMIA

Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR)

1.    ÚČEL DOKUMENTU

1.1.    Účelom tohto dokumentu je poskytnúť všetkým zákazníkom Pyroex informácie o spracovaní osobných údajov v rozsahu stanovenom v čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti s spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov)  - ďalej iba „Nariadenie“.

1.2.    Tieto informácie sa vzťahujú na spracovanie osobných údajov:

-       neregistrovaných zákazníkov, ktorí uskutočnia nákup v e-shope www.party-ohnostroje.sk,

-       registrovaných zákazníkov, ktorí sú registrovaní v e-shope www.party-ohnostroje.sk,

2.    TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCU

2.1.    Správcom osobných údajov pre registrovaných aj neregistrovaných zákazníkov je firma PyroCollection, Slovakia s.r.o., so sídlom Duklianska 38, 085 01 Bardejov, Slovenská republika, IČO: 45 427 691, zapísaná  v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov,  oddiel: Sro, vložka číslo: 22717/P

2.2.    Kontaktné údaje Správcu vo všetkých prípadoch:

Email: pyrocollection@gmail.com; Telefón: +421911958567

Poštová adresa: PyroCollection, Slovakia s.r.o., Duklianska 38, 085 01 Bardejov,  Slovenská republika.

 3.    ROZSAH SPRACOVÁVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

3.1.    Osobné údaje fyzických osôb – zákazníkov obchodu party-ohnostroje (ďalej tiež len „zákazníci“) sa spracovávajú v rozsahu:

-       pri neregistrovaných zákazníkoch meno, priezvisko, fakturačná/doručovacia adresa, e-mailová adresa, údaje o nákupe,

-       pri registrovaných zákazníkoch meno, priezvisko, fakturačná/doručovacia adresa, e-mailová adresa,  telefónne číslo, prihlasovacie údaje a ďalej sa spracovávajú údaje o nákupoch tovaru v e-shope 

4.    PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

4.1.    Zákonným dôvodom spracovania Vašich Osobných údajov je

4.1.1.  v prípade neregistrovaných zákazníkov, ktorí uskutočnili nákup v e-shope party-ohnostroje:

o   splnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je zákazník v zmysle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nariadenia a

o   splnenie právnej povinnosti, ktorá sa na Správcu vzťahuje v zmysle čl. 6 odst. 1 písm. c) Nariadenia

4.1.2.  v prípade zákazníkov registrovaných v e-shope:

o   súhlas daný Správcovi v zmysle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nariadenia.

5.    ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

5.1.    Osobné údaje sa spracovávajú k účelu:

5.1.1.  pri zákazníkoch, ktorí uskutočnili nákup v e-shope party-ohnostroje, k účelu uzatvorenia a plnenia zmluvy o kúpe tovaru a ďalej k účelu plnenia zákonných povinností Správcu (bez nutnosti súhlasu so spracovaním Osobných údajov), a v prípade súhlasu k využitiu e-mailovej adresy k zasielaniu obchodných oznámení.

5.1.2.  pri zákazníkoch registrovaných v e-shope k účelu vedenia Osobných údajov zákazníka v databáze registrovaných zákazníkov obchode party-ohnostroje, zaslania prihlasovacích údajov, vedenia údajov o nákupoch registrovaného zákazníka uskutočnených v e-shope party-ohnostroje, evidenčné a štatistické účely.

5.2.    Zo strany Správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu ani profilovaniu v zmysle čl. 22 Nariadenia.

6.    DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

6.1.    Osobné údaje neregistrovaných zákazníkov, ktoré sú spracovávané pre splnenie zmluvy a plnenie zákonných povinností, budú spracovávané po dobu nutnú k plneniu práv a záväzkov zo zmluvy o nákupe tovaru a plneniu zákonných povinností Správcu z toho vyplývajúcich, a ďalej po dobu nutnú pre účely archivácie podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najdlhšie však po dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi.

6.2.    Osobné údaje, ktoré sú spracovávané o registrovaných zákazníkoch, sú uchovávané na základe súhlasu a budú spracovávané k uvedenému účelu po dobu trvania súhlasu, ktorý bol udelený na dobu 5 rokov od posledného nákupu registrovaného zákazníka v e-shope party-ohnostroje alebo na dobu 5 rokov od dátumu registrácie, pokiaľ registrovaný zákazník neuskutočnil v dobe registrácie žiadny nákup, najdlhšie však do doby odvolania súhlasu so spracovaním Osobných údajov.

6.3.    Osobné údaje však môžu byť spracovávané najdlhšie do doby odvolania súhlasu zákazníka so spracovaním Osobných údajov.

7.    KATEGÓRIA PRÍJEMCOV OSOBNÝCH ÚDAJOV

7.1.    Osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím osobám najmä:

7.1.1.  prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru resp. služby, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.

7.2.    Správca nemá v úmysle poskytovať Osobné údaje do tretích zemí alebo medzinárodných organizácií.

8.    PRÁVA ZÁKAZNÍKA V SÚVISLOSTI SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

8.1.    Za podmienok uvedených v čl. 15 až 22 Nariadenia má zákazník právo

8.1.1.  požiadať Správcu o prístup k svojim Osobným údajom spracovávaným Správcom,

8.1.2.  požiadať Správcu o kópiu týchto Osobných údajov,

8.1.3.  požiadať Správcu o opravu nepresných Osobných údajov,

8.1.4.  na vymazanie Osobných údajov spracovávaných Správcom, pokiaľ už nie sú potrebné pre poskytnutý účel, pokiaľ zákazník odvolá súhlas alebo pokiaľ sú Správcom spracovávané protiprávne,

8.1.5.  požiadať Správcu o obmedzenie spracovania svojich Osobných údajov v prípadoch stanovených v čl. 18 Nariadenia,

8.1.6.  na prenositeľnosť Osobných údajov v rozsahu podľa čl. 20 Nariadenia,

8.1.7.  vzniesť námietku proti spracovaniu Osobných údajov pre účely priameho marketingu, vrátane profilovania, pokiaľ sa profilovanie týka tohto priameho marketingu. Pokiaľ vznesiete námietku proti spracovaniu Vašich Osobných údajov pre účely priameho marketingu, nebudú už Vaše Osobné údaje pre tieto účely ďalej spracovávané.

8.2.    Pokiaľ sa domnievate, že spracovaním Vašich Osobných údajov bolo porušené či je porušované Nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

8.3.    Pokiaľ sa jedná o Osobné údaje spracovávané s Vašim súhlasom, máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich Osobných údajov daný Správcovi. Prípadným odvolaním súhlasu však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich Osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním Osobných údajov môžete odvolať nasledujúcim spôsobom: e-mailom zaslaným na adresu: pyrocollection@gmail.com

8.4.     Poskytnutie Vašich osobných údajov Správcovi je vždy dobrovoľné a nemáte povinnosť Osobné údaje poskytnúť.

 

10. Záverečné ustanovenia 


Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto zmluvné podmienky meniť v prípade potreby.