Postup pri reklamácií

Postup pri reklamácií

Vzhľadom k charakteru predávaného tovaru je možné zasielať do reklamácie len nepoužité pyrotechnické výrobky (nefunkčné napríklad z dôvodu chýbajúcej iniciačný zápalnice, stopina). Použité (už raz iniciované) zlyhané pyrotechnické výrobky je kupujúci povinný zlikvidovať podľa návodu na výrobku. Kupujúci je povinný sa pred použitím pyrotechnického výrobku zoznámiť s návodom na použitie a likvidáciu výrobku. Návod je uvedený na obale výrobku.

Reklamáciu použitej (iniciovanej) pyrotechniky je možné uznať na základe nasnímanej fotodokumentácie. Zlyhaný výrobok ponechajte 30 minút v pokoji. Následne z bezpečnej vzdialenosti urobte fotografie. Potom postupujte podľa pokynov na likvidáciu výrobku uvedených na obale. Iná manipulácia so zlyhávkou je zakázaná !!!

Pri uplatňovaní reklamácie dodržujte prosím nasledujúci postup:

     1. Pošlite e-mail na mailovú adresu: pyrocollection@gmail.com, kde uvediete

        -   typ výrobku

        -   jeho výrobné číslo

        -   číslo predajného dokladu

        -   popis závady

        -   Nasnímanú fotodokumentáciu (len v prípade reklamácie použitej (iniciovanej) pyrotechniky)

             Na fotografii reklamovanej zlyhavky by malo byť zrejmé

                   a) viditeľná nefunkčnosť výrobku,

                   b) viditeľne spotrebovaná iniciačná časť výrobku (vyhorená zápalnica,

                   c) dátum zhotovenia fotografie (odporúčame na fotoaparáte nastaviť dátum),

                   d) aký výrobok je reklamovaný. 

      2. Do 24 hodín (v pracovné dni) Vám budú zaslané informácie o ďalšom postupe (adresa autorizovaného servisného strediska, ktoré je najbližšie Vášmu bydlisku alebo iný postup doporučený naším predajcom).

     3. Pošlite tovar na určenú adresu spolu s popisom závady (Reklamačný_list TU [PDF]), záručným listom a dokladom o kúpe, ktorý zároveň slúži ako záručný list, v prípade, že záručný list nebol vydaný. Pri zasielaní tovaru prosím dbajte na správne zabalenie tovaru a použite tlmiaci materiál alebo správne výplne, aby sa tovar pri preprave nepoškodil. Pri uplatňovaní reklamácie platia ustanovenia Obchodných podmienok a reklamačného poriadku.